Позив за подношење предлога за Награде града Ваљева за 2021. годину

На сајту града Ваљева објављен је позив за подношење предлога за годишњу Награду града Ваљева за 2021. годину.

Награда се додељује за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује. Изузетно, награда се може доделити за континуирани рад и укупне резултате рада у области за коју се награда додељује. 

Награда се може доделити и потсхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 01. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години. Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20. марта.

Награда може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу, а може се доделити истом субјекту више пута. Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од десет година. Изузетно, награда се може доделити правном или физичком лицу које нема седиште односно пребивалиште на територији града Ваљева, а које је својим радом нарочито допринело развоју или афирмацији града Ваљева у земљи и иностранству.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату и делу или резултату, као и назнаку области за коју се кандидат предлаже. Уз предлог се прилаже документација (примерак публикованог дела, каталога, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу Награде града Ваљева преко писарнице Градске управе града Ваљева.

Рок за подношење предлога је 17. фебруар 2022. године.

Leave a Reply

Your email address will not be published.