Маљен уредбом Владе под посебним режимом заштите

Влада Србије усвојила је уредбу којом планину Маљен ставља под посебан режим заштите. У свим режимима заштите, како се између осталог наводи у тексту уредбе, биће забрањена изградња хидротехничких објеката попут оспораваних мини-хидроцентрала (МХЕ).

Циљ нове уредбе је да се очува њен рељеф, речни токови, геоморфолошко наслеђе, биљни и животињски свет. Животињски свет, односно фауну чини 19 врста водоземаца и гмизаваца, фауна риба, сисара и птица. Веома разноврсну фауну (биљни свет), чине букове, храстове, јелове, борове, јасенове шуме, као и друге биљне врсте, преноси Нова економија.

Површина заштићеног подручја је 10.104,83 хектара, 30,66% је у државном власништву, 52,80% у приватном власништву, а 16,54% је у јавном власништву. Првим степеном је обухваћено 1,08%, другим 14,38% и трећим степеном заштите 84,54% укупне површине подручја Предела изузетних одлика “Маљен”.

На деловима Маљена где ће важити режим заштите трећег степена, како је наглашено, спроводиће се “проактивна заштита”: унапређење заштићеног подручја, развој села, уређење културно-историјског наслеђа, традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, биће забрањене следеће активности:

  • изградња хидротехничких објеката, брана и акумулационих језера акумулација – изградња хидроелектрана на водотоцима или њиховим деловима на читавом заштићеном подручју;
  • експлоатација минералних сировина у зонама непосредне и уже заштите изворишта водоснабдевања, или у близини подручја намењеног туризму, у близини заштићене околине непокретних културних добара;
  • уништавање и коришћење строго заштићених и заштићених биљних и животињских врста;
  • узнемиравање животиња, сакупљање птичијих јаја, уништавање птичијих гнезда;
  • сеча дрвећа која није планирана као редовно обнављање шума, осим у случајевима прописаним законом;
  • сваки вид риболова, изузев оног који се обавља у научно-истраживачке сврхе;
    неконтролисано порибљавање водотока.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Уредба о Маљену предвиђа ограничавање експлоатације минералних сировина. Биће дозвољена експлоатација, као и геолошка истраживања која су одобрена до дана када је уредба ступила на снагу, уз услов да су удаљени више од два километра од режима заштите првог и другог степена.

Занимљиво је да ће отварање нових мајдана техничког камена унутар заштићеног подручја бити дозвољено само ако такав материјал не може да се пронађе на подручју изван заштићеног подручја, или ако је привремен, просторно и временски строго ограничен и користи се за изградњу и одржавање локалних саобраћајница, шумских путева.

Нова економија

Фото: Pixabay / MilosB

Leave a Reply

Your email address will not be published.